top of page

Algemene voorwaarden
Lestari Moments

http://www.lestarimoments.com


 

1. Algemeen

Naam ondernemer: Lestari Moments (Lena De Clercq)

Maatschappelijke zetel: Pereboomsteenweg 12A 9180 Moerbeke-Waas,

Werkadres: Pereboomsteenweg 12A 9180 Moerbeke-Waas

E-mailadres: lestari.moments@gmail.com 

KvK-nummer: 0760.926.002

BTW-nummer: BE 0760.926.002

Website: www.lestarimoments.com

2. Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lestari Moments en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand (online verkoop), tussen Lestari Moments en de klant.

 1. Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke bestelling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

 2. De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.
   

3. Aanbod

 1. Het aanbod van Lestari Moments bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.

 2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van Lestari Moments gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 4. De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 5. Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt.
   

4. Bestelling – overeenkomst

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, is het noodzakelijk dat de klant minstens 18 jaar oud is.

 2. Lestari Moments is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in volgende gevallen:

 • indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan (een foutieve prijs, afbeelding, informatie, ...);

 • indien het leveringsadres zich niet in de aangegeven leverzones bevindt;

 • indien het artikel niet meer op voorraad is;

 • Indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;

 • Indien er geen betaling werd ontvangen.

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

 • Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lestari Moments onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
   

5. Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten.

 2. Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de webshop en duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.

 

6. Betaling

 1. Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.

 2. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.

 4. Voor online aankopen aanvaardt Lestari Moments het betaalmiddel ‘bancontact’. 

 5. De klant kan ook cash of met Payconiq betalen bij afhaling.

 6. Wanneer bij een bestelling gebruik wordt gemaakt van betaling via overschrijving, is de bestelling pas definitief bij ontvangst van de betaling. 
   

7. Levering

 1. De levering vindt ten vroegste plaats na ontvangst van de volledige betaling.

 2. Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.

 3. De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 4. Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakjesautomaat.

 5. Lestari Moments is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.

 6. Voor leveringen in het waasland: Stekene, Koewacht, Moerbeke-Waas, De Klinge, Sint-Niklaas, Belsele, Sint-Gillis-Waas, Lokeren, Wachtebeke, Zelzate, Waasmunster en Sinaai zal ik zo lang dit logistiek mogelijk is, de leveringen persoonlijk uitvoeren.
   

8. Op maat gemaakte producten

 1. Bestellingen van producten die op maat gemaakt worden, kunnen enkel geannuleerd worden indien Lestari Moments nog niet begonnen is aan de personalisatie van het product.

 2. Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door Lestari Moments.
  Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.

9. Herroepingsrecht (bedenktermijn)

 1. De klant beschikt over het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn gegraveerde, bedrukte, gepersonaliseerde artikelen en voedingswaren.
  Indien de producten onderhevig aan het herroepingsrecht niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de goederen in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, dient u ons eerst een mail te sturen met uw ordernummer en de artikelen die u wenst terug te bezorgen. Wij zullen uw bestelling terugbetalen na ontvangst van de retourzending, uitgezonderd de verzendkosten, binnen een termijn van 30 dagen.

 2. De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

 • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd.
   

10. Klachten en garantie

 1. Lestari Moments garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.

 2. Lestari Moments graveert in natuurlijke materialen zoals o.a. hout. Alle natuurlijke materialen hebben hun eigen unieke karakter (kleur, vorm, schakering) zodat elke gravering anders zal zijn.

 3. De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

 4. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Lestari Moments mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Lestari Moments binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Lestari Moments in te stellen.

 5. In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.

 6. De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon, beschadiging ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of een door een onoordeelkundige behandeling.

11. Aansprakelijkheid

 1. Lestari Moments is niet aansprakelijk voor typfouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.

 2. Lestari Moments is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden. 

 3. De eventuele aansprakelijkheid van Lestari Moments is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.

 4. Lestari Moments is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.
   

12. Copyright

 1. De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Lestari Moments, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Lestari Moments, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
   

13. Overmacht

 1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

 2. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle overeenkomsten tussen Lestari Moments en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van Lestari Moments ressorteert.

 

 


Contactgegevens

Lestari Moments
Pereboomsteenweg 12A 9180 Moerbeke-Waas België

Tel: +32473662383

Email: lestari.moments@gmail.com
Contactpersoon voor privacyzaken:
Lena De Clercq

bottom of page